Sturebadets sjukvårdsförsäkring

För dig som har Executive Care eller ett medlemskap på Sturebadet eller Sturebadet Marina Tower har vi tillsammans med SEB Pension & Försäkring satt ihop en mycket förmånlig sjukvårdsförsäkring.

 

 

Korta väntetider

Erfarna sjuksköterskor från SEB svarar på dina frågor och ger dig råd. De hjälper dig även att planera vården och boka läkarbesök så att väntetiden blir så kort som möjligt. Allt sker med stor omsorg och personlig service.

 

Specialistvård

Specialistläkarna här på Sturebadet Health Care är inlagda som förval, vilket innebär att läkarbesök i första hand bokas hit. Därigenom garanteras du hög tillgänglighet, kontinuitet och återkoppling gällande din hälsa. Du har i din försäkring förstås även tillgång till hela Pension & Försäkrings rikstäckande specialistläkarnätverk, inklusive ett stort antal privata sjukhus och kliniker runt om i Sverige.

 

Försäkringen omfattar

 • Undersökning, diagnostisering, behandling, operation och eftervård.
 • Resor och logi i samband med dagkirurgiska ingrepp, sluten vård och om särskilda skäl föreligger.
 • Dietist.
 • Reseservice – hjälp att boka resa i de fall försäkringen lämnar ersättning för resa.
 • Vårdgaranti – specialistvård som inte är genomförd inom 6 arbetsdagar och operation som inte är genomförd inom 21 dagar ersätts med 500 kronor per dygn, dock högst den försäkrades årspremie.
 • Ersättning för avgifter upp till högkostnadsskyddet för vård som är offentligt finansierad.
 • Obegränsade behandlingstillfällen hos psykolog eller psykoterapeut.
 • Obegränsade behandlingstillfällen hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat.
 • Hjälpmedel för sjukdomens/olycksfallsskadans läkning samt hjälpmedel som kompenserar funktionsnedsättning.
 • Ytterligare läkarbedömning om du ställs inför ett svårt medicinskt ställningstagande.
 • Hemhjälp efter att du har kommit hem från en operation.
 • Vaccinationsrådgivning.
 • Receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.
 • Missbruksavvänjning.
 • Medicinsk rehabilitering.

 

Kostnader ersätts så länge försäkringen är i kraft och premien betalas. För sjukdomar och olycksfallsskador som inträffat innan försäkringen upphört ersätts kostnader i minst ett år, räknat från första läkarbesöket för sjukdomen/olycksfallet. Försäkringen ersätter upp till 3 miljoner kronor för varje sjukdom eller olycksfallsskada.

 

Självrisk

Om du inte abonnerar på Executive Care gäller försäkringen med en självrisk. Självrisken är 500 kronor för varje sjukdom/olycksfallsskada. Vid det första tillfälle som Vårdservice bokar in dig för vård av en sjukdom eller olycksfallsskada ska du uppge ditt bank- eller kreditkortsnummer. SEB debiterar det konto som är knutet till bank- eller kreditkortet för självrisken.

 

Begränsningar

Försäkringsvillkoren innehåller vissa begränsningar i rätten till ersättning bland annat för tidigare sjukdom eller olycksfallsskada.**

 

Några regler

 • Du ska ha fyllt 25 men inte 66 år (försäkringen gäller till fyllda 80 år).
 • Under hela försäkringstiden ska du vara folkbokförd och bosatt i Sverige eller vara anställd och ha din huvudsakliga sysselsättning i Sverige, men ha din fasta bosättning i annat nordiskt land och besöka hemorten regelbundet. Med regelbundet avses minst en hemresa per vecka.
 • Du ska vara fullt arbetsför. *
 • Premien beräknas på din ålder nästa födelsedag.

 

Medförsäkra dina familjemedlemmar

Även din make/maka, registrerad partner eller sambo kan teckna Sturebadet Vårdförsäkring om de är fullt arbetsföra*.

 

Prislista t.o.m. 28 februari 2017

 

25 – 49 år        7 000 kr/år
50 – 54 år        7 550 kr/år
55 – 59 år        8 000 kr/år
60 – 64 år        9 000 kr/år
65 – 69 år      11 000 kr/år
70 – 74 år      12 500 kr/år
75 – 79 år      14 500 kr/år

 

Du kan välja att betala hela årskostnaden via faktura eller månadsvis via autogiro.

 

* Med fullt arbetsför menas att den anställde kan fullgöra ett vanligt  arbete utan inskränkningar, inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren,  inte uppbär ersättning från försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Vidare gäller att den anställde inte ska ha haft nedsatt arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd under de senaste 3 månaderna.

** Försäkringen ersätter även kostnader som är föranledda av sjukdom eller olycksfallsskada med skadetillfälle innan försäkringen har börjat gälla, ersätts av SEB. Det förutsätter att den försäkrade, när kostnaden uppståt, har varit behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av minst två år.

Obs! Detta är en översiktlig information. Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för Sturebadet Vårdförsäkring som du hittar här >.

 

Mer information

Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB.
Org.nr. 516401-8243. 106 40 Stockholm.
Kundcenter Privat 077-111 18 00. Kundcenter Företag 077-143 10 00.

Sturebadet Vårdförsäkring är en gruppförsäkring i samarbete med SEB Pension och Försäkringar AB och gäller t.o.m. sista februari oavsett när du går med det första året. Därefter förbinds du den 1 mars till försäkringen ett år i taget. Eventuella prisjusteringar aviseras i god tid och du har fram till sista veckan i februari på sig att säga upp kommande försäkringsperiod.